regulamin. 


1. Postanowienia ogólne.

Poniższy regulamin określa zasady współpracy między firmą "pasternak studio" Magdalena Pasternak mieszczącą się w Warszawie przy ul. Redutowej 50 lok. 68; Nip: 742 184 49 63 działającą pod nazwą handlową MontowniaReklamy, dostępną pod adresem www.montowniareklamy.com.pl, a Zamawiającym.

2. Warunki współpracy.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, ceny oraz terminu realizacji.

Podczas składania zamówienia, zamawiający jest zobowiązany do przesłania wszystkich niezbędnych informacji potrzbnych do prawidłowej realizacji zamówienia w formie pisemnej mailowo na adres biuro@montowniareklamy.com.pl lub montowniareklamy@gmail.com oraz przekazanie poprawnie przygotowanych plików produkcyjnych zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie pod hasłem: jak przygotować pliki.

3. Zakres odpowiedzialności.

Firma "pasternak studio" nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści zawarte w przesłanych materiałach przez zamawiającego
 • błedy: ortograficzne, stylistyczne, językowe, pomiarowe
 • przygotowanie plików nie zgodnych ze specyfikacją
 • opóźnienia w realizacji wynikające z winy zamawiającego
 • Zamawiający przekazując pliki oświadcza, że ma do nich pełne prawa autorskie

4. Płatność.

Płatność za wykonane usługi realizowana jest na podstawie faktury proforma, faktury zaliczkowej lub faktury z odroczonym terminem płatności przelewem na konto firmowe. Zamawiąjący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia lub jego części przed przystąpieniem do prac. W przypadku braku płatności firma "pasternak studio" zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia.

5. Terminy.

Termin realizacji ustalany jest indywidualnie dla każdego zamównia. Liczony jest w dniach roboczych od momentu całościowego złożenia zamówienia tj:

 • dostarczenia prawidło przygotowanych plików produkcyjnych
 • akceptacji przesłanych plików
 • opłacenia zamówienia

6. Montaż.

Usługa montażu wykonywana jest w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zmiana terminu wykonania usługi jest możliwa nie później niż 48 godzin przed uzgodnionym terminem.

Podstawą przystąpienia do wykonania mobtażu jest:

 • obecność Zamawiającego w miejscu montażu lub oosby przez niego upoważnionej
 • udostępnienia miejsca montażu
 • Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania ewentualnych pozwoleń na montaż reklamy od administratora budynku oraz do przekazania planów lub wiedzy dotyczących instalacji elektrycznej
 • Zamawiający zobowiązuje się: zapewnić zgodność wymiarów pomieszczenia, by rozmieszczenia instalacji elektrycznej by lo zgodne z opisem, konstrukcja ścian powinna pozwalać na bez[ieczne przymocowanie reklamy, była zapewniona wolna przestrzeń niezbędna do wykonania montażu oraz wolny dostęp do instalacji
 • podczas wykonania montażu będzie sporządzona dokumentacja zdjęciowa montowanej reklamy 
 • Zamawiąjący może upoważnić inna osobę na piśmie do odbioru wykonanej usługi montażu

7. Reklamacje.

Reklamacji podlega uszkodzony towar lub usługa niezgodna z zamówieniem. Reklamacje można składać drogą mailową z dokładnym opisem nieprawidłowości oraz zdjęciami w terminie 7 dni kalendarzowych.

Za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub szkody wyrządzone przez osoby trzecie firma "pasternak studio" nie bierze odpowiedzialności.

8. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory powstałe pomiędzy firmą "pasternak studio" a Zamawiającym rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

kontaktuj się.

Montownia Reklamy

ul. Konwaliowa 24

03-194 Warszawa, woj. mazowieckie

tel. + 48 606 126 159

biuro@montowniareklamy.com.pl

NIP: 7421844963

REGON: 280107844

poniedziałek - piątek    10.00-18.00